Voorwaarden

Voorwaarden

1. Een rit is een recreatieve tocht georganiseerd door Puch66.

2. Deelname aan een rit geschiedt geheel op eigen initiatief en onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder van de bromfiets.

3. De organisator wordt gevrijwaard door bestuurder van elke vorm van aansprakelijkheid die derden kunnen doen gelden richting de organisator als gevolg van enig handelen of nalaten van bestuurder.

4. De organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen verkeersovertredingen, die kan ontstaan dan wel wordt geleden als gevolg van deelname aan de rit, al dan niet door toedoen van bestuurder en/of de bijrijder(s).

5. De deelnemende bromfiets dient te voldoen aan alle terzake geldende wettelijke regelgeving, waaronder mede wordt begrepen een geldende verzekering voor WA-dekking.

6. Er is geen tijdslimiet verbonden aan de rit noch zal deze worden opgelegd door de organisator aan deelnemers.

7. De bestuurder dient alle verkeersregels in acht te nemen dan wel hierop toe te zien. (let op diverse gelijkwaardige kruisingen en voorrangsrecht van fietsers).

8. Alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet en het bijbehorende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn onverminderd van kracht tijdens deze toerrit.

Willen we met zijn allen genieten van onze brommertjes en het toeren hierop, ontkomen we er niet aan. Om het voor iedereen gezellig en veilig te houden, hier een paar regels. Lees het eens aandachtig door. Door deel te nemen aan een toertocht van Puch66 ga je akkoord met onderstaande voorwaarden


Aansprakelijkheid

– Deelnemen aan een toerrit is altijd voor eigen rekening en risico van de deelnemers.

– Puch66 zal géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden omtrent schade aan personen en/of voertuigen veroorzaakt voor, tijdens en/of na de Puch66 tourrit.

– Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen verkeersgedrag, een eventuele route begeleiding doet daar niets aan af.

– Deelnemers aan een toerrit dienen altijd de instructies van de toer organisatie op te volgen.

– Deelnemers aan een toerrit zijn persoonlijk verantwoordelijk t.a.v. de eisen die in het wegenverkeersreglement aan de weggebruiker worden gesteld.

– Een geldige kentekenplaat dient op de bromfiets te zijn aangebracht.

– Deelnemers dienen minimaal WA verzekerd te zijn.

– Helm dragen tijdens een toerrit is verplicht. (ook voor snorbrommers).

– Deelnemers aan een toerrit worden geacht dit reglement te kennen én er mee akkoord te gaan.


Veiligheid

– Deelnemers mogen de andere (voor)rijders niet inhalen

– Deelnemers dienen aanwijzingen van de verkeersbegeleiders ten alle tijden op te volgen

– Zorg steeds voor voldoende ruimte onderling, zodat stuurcorrecties en/of het vermijden van obstakels mogelijk blijven.

– Deze ruimte is soms ook noodzakelijk om het passerend verkeer, de mogelijkheid te geven om (eventueel) te kunnen invoegen.

– Alle deelnemers moeten op tijd aankomen met een volle tank op het ontmoetingspunt.

– Elke deelnemer moet er op kunnen vertrouwen dat de overige deelnemers op hem (haar) letten.

– Wanneer je stopt voor een kruising, verkeerslichten of andere obstakels, vorm dan een rij van 2 bromfietsen naast elkaar.

– De wettelijke snelheidslimieten zullen in acht worden genomen.

– In het verkeer ben je als bromfietsrijder (en zeker in een groep) extra kwetsbaar.


We kunnen je hulp goed gebruiken

Als lid vragen we je om hulp. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

– Een keer een rit organiseren

– Helpen bij op- en afbouw of ondersteuning van onze jaarlijkse zomerrit in Maartensdijk

– Ondersteuning van de kascommissie

– Helpen bij promotie van Puch66, zoals bij oldtimerdagen, Central Classics in Houten, enz.